1807 Joodse feesten

Drie van de belangrijkste joodse feesten zijn Pesach, Sjavoeot en Soekkot, oftewel Pasen, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Veel joodse feestdagen zijn seizoensgebonden. Ze waren vroeger gebonden aan het leven op het land. Op sommige feesten moesten offergaven van de oogst aan de Here gebracht worden. Het joodse paasfeest moest daarom altijd in het voorjaar gevierd worden, het Wekenfeest in de zomer en het Loofhuttenfeest wordt gevierd in de herfst. Deze drie feesten viert men nog altijd in genoemde jaargetijden. Ze herinneren aan de uittocht van het joodse volk uit Egypte en worden daarom ook wel de pelgrimsfeesten genoemd. 

 

Ook Yom Kippoer, Grote Verzoendag, is een belangrijk joods feest. Het gaat over vergeving. Verder heb je nog feesten als Rosj Hasjana (joods nieuwjaar), Sjemini Atseret (Slotfeest) en Simchat Tora (Vreugde der Wet). Op Sjabbat en joodse feestdagen mag niet worden gewerkt. Het is dan bijvoorbeeld verboden om te schrijven, te reizen, vuur te maken en elektriciteit te gebruiken. Joodse leerlingen en studenten kunnen dan dus geen lessen volgen of deelnemen aan tentamens. Op deze leerhuisavond gaan wij op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen enkele belangrijke joodse en christelijke feesten.

Mevr. drs. B.L. Jongkind is predikant van de protestantse gemeente te Harderwijk
Wegens ziekte kan Beatrice Jongkind de avond niet inleiden. De lezing over het bovenstaande onderwerp wordt waargenomen door ds. Sjoerd Zwaan, emeritus-predikant te Zwijndrecht en Ermelo en lid van de Werkgroep Leerhuis.

Datum dinsdag 13 februari 2018
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Beatrice Jongkind Sjoerd Zwaan